Hello Bulgaria – 2017

Nova TV – 26.12.2017

Guest – Vladimir Karamazov

Host- Marina Tsekova and Evtim Miloshev

 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=8iHFB0Wp_Xc

GALLERY