Careerists – 2004

by Ivan Vazov

National Theatre „Ivan Vazov” Sofia

Jeko Horov – Vladimir Karamazov

Director – Ivan Dobchev

Set Designer – Ivan Dobchev

 

GALLERY