Egoist – 2004

August 2004, No. 91

“My body is my temple”

Styling – Sandra Klincheva

Photographer – Pavel Chervenkov

Model – Vladimir Karamazov

 

GALLERY