The apartment – 2012

BNT

Guest – Vladimir Karamazov

Host – Martina Vachkova

 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=0Sd5oSRZTeY

GALLERY