Bingo Millions – 2015

Producer – BTV

Host – Vladimir Karamazov

Season 2015

 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=xHfl7pqm2GY&t=113s

GALLERY