Neo-Summerfolk – 2018

by Maxim Gorky

National Theater “Ivan Vazov”, Sofia

Premiere – 23, 24 and 25 March 2018

Shalimov – Vladimir Karamazov

Director – Ivan Panteleev

Set Design – Milena Panteleeva

Costume Design – Milena Panteleeva

Music – Rashko Mladenov

Photographer – Rosina Pencheva

 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=pClJo_mKtqE

GALLERY