105.6 Novinite Sega – 2018

05.05.2018

Vladimir Karamazov with own stickers in Viber

Vladimir Karamazov with own chatbot in Viber

Vladimir Karamazov on his blog

Host – Iva Doychinova

 

DOWNLOAD https://vladimirkaramazov.com/wp-content/uploads/2018/08/VLADIMIR_KARAMAZOV_STIKERI-1.mp3

https://vladimirkaramazov.com/wp-content/uploads/2018/08/VLADO_KARAMAZOV_BOT.mp3

https://vladimirkaramazov.com/wp-content/uploads/2018/08/VLADIMIR_KARAMAZOV_BLOG.mp3

GALLERY