Stolen Life – S6-2018

Season 6 – “Anatomy of Anger“

Hristo Karagyozov – Vladimir Karamazov

Producers – Evtim Miloshev, Gabriel Georgiev, Ivan Spasov

Delegated producer – Nova TV, Ivaylo Vandov

Head writers – Hristina Apostolova, Emil Markov

Writing team – Alexander Spasov, Boriana Petkova, Zdrava Kamenova, Angel Nakov

Directed by – Pavel Vesnakov, Dimiter Dimitrov, Zornitsa Sophia, Yana Titova

Cinematography by – Ivan Vatsov, Nikolai Bekiarski, Rosen Daskalov, Borislav Slavkov

 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=BOnawqbSqX4 https://vimeo.com/306561402

GALLERY