The Cherry Orchard – 2009

by Anton Pavlovich Chekhov

National Theatre “Ivan Vazov” Sofia

Premiere – 31.10.2009

Yasha – Vladimir Karamazov

Director – Krikor Azaryan

Set Designer – Marina Raichonova

 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=Gm31zK25WXY

GALLERY